റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രതിമാസ/വാര്‍ഷിക സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളില്‍ നിന്നും, മറ്റ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും മറ്റും ക്രോഡീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

Sunday, November 01, 2009

പ്രതിദിന വിലകള്‍ - 2009-10

ഇന്‍ഡ്യന്‍ റബ്ബര്‍ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകള്‍ - 2009-10

2009-10 ലെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളും അവയുടെ വിശകലനവും വിവിധ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റുകളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
Custom Search

About Me

My photo

ഞാനൊരു ഒറ്റയാന്‍. ഐ.ടി പ്രൊഫഷണലുകളുടെ ഇടയിലെ കര്‍ഷകനും കര്‍ഷകരുടെ ഇടയിലെ ഐ.ടി പ്രൊഫഷണലും.

കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍

റബ്ബറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് തിരിമറി എന്ന പേജ്‌ കാണുക.

ഇതുവഴി വന്നവര്‍